Hasta Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA
HASTA AYDINLATMA METNİ
Veri Sorumlusu: Op. Dr. Melike Erdim
Adres:  Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Cd. Atlas Apt No:12 D:8, 34726 Kadıköy – İstanbul

Değerli hastamız,  “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz/özel nitelikli verileriniz, amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME HUKUKİ SEBEPLERİMİZ NELERDİR?

 1219 sayılı Tababet Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, Biyotıp Sözleşmesi, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki 6698 sayılı Kanun, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik  ve diğer ilgili mevzuata göre muayene-tedavi-kontrol sürecinde aşağıdaki detayları verilen bilgileri toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

KVKK’ nın 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Vergi Usul Kanunu kapsamında faturalama süreçlerinde kimlik, adres, tarih, alınan hizmetin nevi gibi bilgileriniz işlenmektedir. Tarafınıza yapılan fiyatlandırma bilgileri de kayıt altına alınmaktadır.

Sözleşmenin ifası için finans bilgileriniz ve verilen hizmet detayları saklanmaktadır.

Hukuki ihtilaf halinde kendimizi korumamız için bir hakkın tesisi veya korunması hukuki sebebine dayalı olarak ödeme, muayene, tedavi sürecinde işlenen verilerinizi saklayabiliyoruz

Meşru menfaat hukuki sebebi kapsamında; memnuniyet araştırması, hasta kayıtlarının işlevsel veri tabanında tutulması, randevu programı kullanılması, özel gün kutlamalarının yapılması, tedavi etkinliğinin kontrol edilmesi için öncesi-sonrası fotoğraflamaların yapılması, ameliyat günü alınması için hastane ile koordinasyonun yapılması sırasında verileriniz işlenmektedir.

Yeni devreye alınan sağlık hizmetlerinin bilgilendirmesinin yapılması, WhatsApp ve gmail gibi yurt dışına dolaşıp gelen verileriniz için, hasta kayıt sistemi veri tabanının ve randevu programının yurt dışından servis edilmesi nedeni ile açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak verileriniz işlenmektedir.

 ELDE ETTİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, ameliyat türü, ameliyat tarihi, muayene tarihi, tıbbi işlemin hangi hastanede yapıldığı, allerji, alkol ve sigara kullanım alışkanlığı, önceki geçirilen hastalıklar, kan grubu, bulaşıcı hastalık bilgisi, kullanılan ilaçlar vb sağlık verileri
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile memnuniyet anketi sürecinde paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Web sitemizi kullanımı sırasında elde edilen gezinme trafik bilgileri, IP adresi, zaman damgası (ki bunlar 5651 sayılı yasa ile web servisi sunan şirket tarafından mecburi olarak işlenmektedir)
 • Tedavinin etkinliğini kontrol edebilmek için öncesi ve sonrası görsel fotoğraflar ve videolar

HANGİ YÖNTEMLERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLUYORUZ?

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak; fiziksel, whatsapp, e-posta, web sitemizdeki iletişim kısmı, kamera vb kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENMEKTEDİR?

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Sağlık hizmetlerinizin finansmanı,
 • Sekretarya ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,
 • Kimliğinizin kayıt yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için teyit edilmesi,
 • Sağlık hizmetimizin planlanması ve sürecin yönetilmesi,
 • Hastane randevunuzun alınması,
 • Kontrol muayenesi randevularınızın ayarlanması,
 • Hizmetin değerlendirilmesi için memnuniyetinizin meşru menfaat kapsamında değerlendirilmesi,
 • Faturalandırma süreçlerinde hukuki yükümlülük kapsamında,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Meşru menfaat kapsamında önemli günlerin kutlanması,
 • Yeni devreye alınan sağlık ve estetik hizmetlerin bilgisinin verilmesi,
 • Yapılan tedavinin etkinliği için öncesi ve sonrası görsel kontrolün sağlanması,
 • Size özel ilaç/tıbbi malzeme vb ürün sağlanması,
 • Sağlık Turizm şirketi vasıtası ile tarafımıza ulaşmış iseniz bu kapsamdaki koordinasyonun sağlanması
 • Sağlık Turizmi kapsamında kataloglama (açık rızası olanlar için) amaçla sınırlı kişisel bilgiler işlenmektedir.

Saklama süresinin sonunda Kişisel Verileriniz sistemlerimizden imha edilerek silinmektedir.

ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILMAKTADIR?

Rızanızla Whatsapp;İnstagram,Facebook veya gmail gibi vasıtalarla genel ve özel nitelikli verileriniz göndermeniz halinde paylaştığınız  bilgilerinizin uluslararası bilgi ağında dolaşıma kendi gönderiminiz neticesinde çıkacağını unutmayınız. (Bizim tarafımızdan bu iletişim yolları talep edilmemektedir) Paylaşılan kişiler aşağıda sunulmuş olup her birisi ile gerektiğinde amaçla sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır.

 • Sağlık Bakanlığı’ nın denetim görevlileri ( bir kısım evrakları kontrol ettiği ve bazı verileri görebildiği, bazen de yazılı olarak bilgi talep edebildiği bu gibi durumlarda amaçla bağlantılı ve sınırlı paylaşım yapılabileceği),
 • Özel sigorta kullanımınız halinde bu sigorta şirketi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (ödeme alınacak ise veya geçici iş göremezlik kaydı için bu kurum ile bilgi paylaşılabileceği),
 • Suç soruşturması veya kovuşturması sürecinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Muayenehanemiz yataklı olmamakla beraber ameliyatınızın yapıldığı özel hastanede Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında kimliğinizin kolluk tarafından öğrenileceği,
 • İlaç reçete edilmesi halinde reçetenin temin edildiği eczane, depo,
 • Hukuki ihtilaf halinde adli makamlar (kendimizi hukuki süreçlerde korumak için sunacağımız kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin olabileceği),
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Operasyonun yapılacağı hastane, tıp merkezi,
 • Kanuni veya özel temsilcileriniz,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Muhasebe ve Mali Müşavirimiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • Malzeme kullanılması halinde, işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz,
 • Hasta kayıt veri tabanı sağlayan şirket (daha detaylı bilgi için yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.)
 • Akademik amaçlı olarak akademik faaliyet kapsamında akademisyenlerle, makale, kongre vb etkinliklerde sunum veya yayın şeklinde,
 • Açık rıza vermeniz halinde, görselleriniz sosyal medyada, muayenehane içi paylaşımda, sağlık turizm şirketleri ile yurt dışı kataloglarda paylaşılabilecektir.

ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL KORUNMAKTADIR?

Elde edilen kişisel verilerinizin korunması için veri sorumlusu yönetimsel, teknik ve fiziksel önlemler alınmaktadır.

Alınan önlemlerin uygulanması ile verilerinizin güvenli şekilde muhafazası ile  başka amaçlarla kullanılmaması, yetkisiz kişiler tarafından erişiminin ve paylaşımının engellenmesine özen gösterilmektedir.

Kurul’ un önerdiği politika ve süreçler KVKK özüne göre elden geçirilmiş ve personelimiz bu konuda profesyonel eğitim almıştır.

Kullanılan bilgisayarlar ve programlar için teknik gereklilikler araştırılmakta güncel üst seviyede koruma sağlanmaktadır.

Fiziksel alanlarda kilit ve yetkilendirme uygulamaları bulunmaktadır.

Saklama ve imha politikamızda daha detaylı olarak koruma konusuna ulaşabilirsiniz.

SAKLAMA SÜRESİ NE KADARDIR?

Sağlık verileriniz ilgili mevzuata göre en az 20 yıl saklanmak durumundadır. Sağlık Bakanlığı verilerinin saklanması dosya planında 99-101 yıl olarak planlamıştır. Biz de muayenehane sürecimize göre sizinle tedavi ilişkimizin bitiminden itibaren 30 yıl olarak tedavi verilerinin saklanması gerektiğine karar verdik. Devam eden kontroller veya başkaca tıbbi girişimlerde geçmiş işlemlerin kontrolü gerektiğini  göz önüne alarak bu süreyi belirledik. Saklama süresi dolan verileriniz ilk periyodik imha döneminde (6 ayda bir periyodik imhamız yapılmaktadır) imha edilecektir. Saklama süresi dolmayan bir kişisel verinin imhası talep edilir ise ilgili mevzuattaki süresi dolmamış ise bu talebiniz yerine getirilmeyecektir.

İŞLENMEKTE OLUNAN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?

İşlenmekte olan kişisel verilerinizle ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi doğrudan tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

“Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Cd. Atlas Apt No:12 D:8, 34726 Kadıköy – İstanbul ” adresine ıslak imzalı olarak yazılı talebinizi elden, posta yolu ile gönderebilirsiniz.

Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası sizin adınıza müracaatta bulunacak ise; özel yetki içerir vekaletname ile başvurması gerekmektedir(Avukat dahil). Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.